Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het algemeen bestuur van voetbalvereniging TVC ’28 nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden in de kantine op maandag 28 maart 2022, aanvang 19.30 uur.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2021 en de Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 10 mei 2021 (deze liggen ter inzage voorafgaand aan de vergadering)
4. Financieel verslag 2020/2021
5. Bevindingen kascontrolecommissie/decharge penningmeester
6. Begroting en contributiebeleid 2021/2022
7. Bestuursverkiezing

• Aftredend volgens rooster zijn Arjan Weernink en Fons Fiselier. Fons Fiselier heeft zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen door de leden schriftelijk worden voorgedragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 1 week voor de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2022. Deze voordracht moet worden gedaan bij de secretaris (via secretaris@tvc28.nl) en moet voorzien zijn van een handtekening van tenminste 5 leden en een bereidverklaring door de kandidaat.

8. Mededelingen uit de commissies (voetbalzaken/stichting)
9. Beleidsvoornemens 2021/2022 (waaronder verzoek mandaat om kunstgrasveld 4 te vervangen)
10. Huldiging leden
11. Rondvraag
12. Sluiting

Namens het algemeen bestuur,

Fons Fiselier
secretaris

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws