Vertrouwenscommissie

Begin 2001 is er een vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Bij de leden van de vertrouwenscommissie kan iedereen terecht die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag binnen onze voetbalvereniging. Hierbij kan gedacht worden aan pesten, treiteren, discriminatie en/of seksuele intimidatie.

Protocol ongewenst gedrag
Inleiding

Mensen kunnen geconfronteerd worden met ongewenste gedragsvormen. Vaak blijft het bij dubbelzinnige opmerkingen, bepaalde gebaren of pesten. “Is dat dan zo erg?”, vraag je je misschien af. Voor sommigen niet, maar voor anderen juist wel. In dat laatste geval hoort het (uiteraard) gewoon achterwege te blijven, uit respect voor die ander.

Ongewenst gedrag kan ook nog ernstigere vormen aannemen. Voorbeelden daarvan zijn opmerkingen over etnische minderheden, toespelingen van seksuele geaardheid en het onnodig aanraken van iemand, tot – in het ergste geval – een aanranding of een verkrachting.

Het spreekt voor zich dat TVC ’28 elke vorm van ongewenst gedrag afkeurt. Maar daar blijft het niet bij. De leider, trainer, coördinator en/of het bestuurlid is het eerste klankbord als er onverhoopt een confrontatie plaatsvindt. Voor situaties waarin er sprake is van ongewenst gedrag is er daarnaast een vertrouwenscommissie aangesteld. Men kan zich wenden tot een lid (of de leden) van deze commissie als er problemen zijn op het gebied van ongewenst gedrag, om de situatie te bespreken en om te kijken hoe e.e.a verder moet.

Dit protocol stelt regels t.a.v. de taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon en/of -commissie. Daarnaast zijn regels opgenomen voor het omgaan met vertrouwelijke informatie door de desbetreffende vertrouwenspersoon en/of -commissie.

De taken en bevoegdheden van de vertrouwenscommissie

1.Het in behandeling nemen van problemen van leden van TVC ’28 m.b.t. ongewenst gedrag. Hieronder wordt het volgende verstaan:

 • Het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
 • Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden.
 • Zo nodig een bemiddelaar in te schakelen of te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles met instemming van betrokkene.
 • Bij minderjarigheid neemt de vertrouwenscommissie met medeweten van de klager/slachtoffer – eventueel – contact op met de ouders en/of verzorgers.

2.Het gevraagd of ongevraagd adviseren van het algemeen bestuur t.a.v. het beleid op het terrein van ongewenst gedrag.
3.De commissie voert haar taken uit met inachtneming van de hieronder aangegeven gedragscode t.a.v. de vertrouwelijkheid.

Gedragscode
1. De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de klager/slachtoffer die een beroep op hem/haar doet. Daarom belooft de vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar ter kennis komt. De vertrouwenspersoon heeft wel de mogelijkheid om de kwestie in de vertrouwenscommissie te bespreken.
2.Uitzondering hierop zijn alleen mogelijk als de klager/slachtoffer toestemming geeft tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals omschreven in punt 3.
3.Bij het ontbreken van toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenspersoon en/of -commissie zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden.

 • alles in het werk gesteld is om de toestemming van betrokken persoon te verkrijgen
 • de vertrouwenspersoon, -commissie in gewetensnood verkeert door handhaving van de geheimhouding.
 • er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen
 • het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
 • de vertrouwenspersoon of -commissie is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.1. De vertrouwenspersoon of -commissie brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen.
  2. Indien doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt verwijst de vertrouwenspersoon of -commissie betrokkene naar een andere vertrouwenspersoon of instantie.

De procedure

De betrokkenen kunnen zijn:
• Persoon/ouder(s) die de klacht heeft cq slachtoffer is
• Diegene tegen wie de klacht gericht is
• Eventueel leider, trainer, coördinator, bestuurslid, vertrouwenspersoon.
• Eventuele getuigen
•Lid/leden vertrouwenscommissie

Te volgen stappen:

In geval van minder ernstige meldingen en klachten:
1. Melding vindt rechtstreeks plaats bij de leider, trainer, coördinator of bestuurslid. Diegene waar de melding plaatsvindt, bemiddelt informeel en lost zo mogelijk op (wat klein is klein laten).
2. Melding vindt plaats bij vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersoon bemiddelt of laat verantwoordelijk kader bemiddelen indien melder/klager hiertegen geen bezwaar heeft.

In geval van een ernstige klacht:
1. Melding vindt plaats rechtstreeks bij leider, trainer, coördinator, bestuurslid. Diegenen waar de melding plaatsvindt, geven de klacht/melding door aan een vertrouwenspersoon indien de klager/slachtoffer geen bezwaar heeft.
2. Melding vindt rechtstreeks plaats aan vertrouwenspersoon
• Vertrouwenspersoon neemt contact op met de klager/slachtoffer en licht eventueel de ouders in.
• Vertrouwenspersoon luistert naar de klachten en problemen
• Vertrouwenspersoon bepaalt in samenspraak met de hulpvrager de te ondernemen stappen.
• Vertrouwenspersoon gaat na of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk of mogelijk is.
• Vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig na of klager/slachtoffer (en de ouder) steun en hulp wensen, met name ook professionele hulp die de verwerking van datgene wat gebeurd is op gang kunnen brengen. Mogelijkheden tot begeleiding of hulpverlening buiten de vereniging:

– Jeugdhulpteam Tubbergen

– SOS telefonische hulpdienst: tel. 0900 – 20 25 590

– Kindertelefoon: tel. 0800 – 04 32
• Nagegaan wordt of het slachtoffer (en/of de ouders) over wil(len) gaan tot het doen van aangifte bij de politie
• Vertrouwenspersoon informeert eventueel het bestuur dat een onderzoek instelt cq laat instellen (zodra geheimhouding opgeheven is)
• Bestuur treft maatregelen eventueel in overleg met externe professionele instanties
• Vertrouwenspersoon verleent nazorg