Uitnodiging online algemene ledenvergadering

Het algemeen bestuur van voetbalvereniging TVC ’28 nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die wegens de geldende coronamaatregelen online zal worden gehouden op maandag 19 april 2021, aanvang 19.00 uur.

[mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_5″ font_color=”#333333″ font_size=”16″ font_line_height=”1.5″ font_transform=”none” font_align=”justify”]De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 oktober 2019 en de Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 29 januari 2020 (zie bijlage 1 en 2)
 4. Financieel verslag 2019/2020
 5. Bevindingen kascontrolecommissie
 6. Begroting en contributiebeleid 2020/2021
 7. Bestuursverkiezing. Aftredend is Edwin Oosterloo. Het algemeen bestuur draagt de volgende kandidaat voor: Guus Olde Hampsink. Tegenkandidaten kunnen door de leden schriftelijk worden voorgedragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 1 week voor de Algemene Ledenvergadering op 19 april 2021. Deze voordracht moet worden gedaan bij de secretaris (via secretaris@tvc28.nl) en moet voorzien zijn van een handtekening van tenminste 5 leden en een bereidverklaring door de kandidaat.
 8. Voorstel statutenwijziging (zie bijlage 3)
 9. Beleidsvoornemens 2020/2021
 10. Behandeling vooraf ingediende vragen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Uiterlijk tot en met 12 april 2021 kan men zich aanmelden voor deze online Algemene Ledenvergadering of vragen indienen voor het algemeen bestuur. Daarna is het om technische redenen niet meer mogelijk. Aanmelden of indienen van vragen kan via secretaris@tvc28.nl. Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt ruim op tijd instructies over hoe de online Algemene Ledenvergadering bijgewoond kan worden.

Namens het algemeen bestuur,

Fons Fiselier

secretaris[/mpc_textblock]

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws