Uitnodiging algemene ledenvergadering TVC ’28

Het algemeen bestuur van voetbalvereniging TVC ’28 nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden in de kantine op maandag 7 november 2022, aanvang 19.30 uur.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2022 (deze liggen ter inzage voorafgaand aan de vergadering)
4. Financieel verslag 2021/2022
5. Bevindingen kascontrolecommissie/decharge penningmeester
6. Begroting en contributiebeleid 2022/2023
7. Bestuursverkiezing
• Aftredend is Guus Olde Hampsink. Het bestuur stelt als kandidaat voor Roy Alink. Volgens rooster is Bart Geerink aftredend. Bart Geerink heeft zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen door de leden schriftelijk worden voorgedragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 1 week voor de Algemene Ledenvergadering op 30 oktober 2022. Deze voordracht moet worden gedaan bij de secretaris (via secretaris@tvc28.nl) en moet voorzien zijn van een handtekening van tenminste 5 leden en een bereidverklaring door de kandidaat.
8. Mededelingen uit de AB-portefeuille voetbalzaken
9. Beleidsvoornemens stichting ‘De Grote Moat’ 2022/2023 (waaronder het gasloos maken van het sportcomplex)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws