Uitnodiging algemene ledenvergadering TVC ’28

Het algemeen bestuur van voetbalvereniging TVC ’28 nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden in de kantine op woensdag 29 november 2023, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 1. Opening en Welkom
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 november 2022 (deze liggen ter inzage voorafgaand aan de vergadering)
 4. Financieel verslag 2022/2023
 5. Bevindingen kascontrolecommissie/decharge penningmeester
 6. Begroting en contributiebeleid 2023/2024
 7. Bestuursverkiezing
 • Aftredend zijn Bart Geerink en Roy Alink. Beiden hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor: Jeroen Droste.
  Tegenkandidaten kunnen door de leden schriftelijk worden voorgedragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 1 week voor de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2023. Deze voordracht moet worden gedaan bij de secretaris (via secretaris@tvc28.nl) en moet voorzien zijn van een handtekening van tenminste 5 leden en een bereidverklaring door de kandidaat.
 1. Afscheid consul
 2. Informatie Algemeen bestuur
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Namens het algemeen bestuur,

Fons Fiselier

secretaris

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws