Bericht van ‘Vereniging Sport en Gemeenten’:
In het AD van maandag 12 juni is een artikel geplaatst over kunstgrasvelden met SBR-infill. De richting die in dit bericht wordt geschetst kan het best worden omschreven als “kort door de bocht en onvolledig”. Vanwege de vragen die wij hierover vanuit meerdere gemeenten hebben ontvangen achten wij het daarom verstandig u hierover middels dit schrijven nader te informeren. Het artikel in het AD en met name ook het antwoord van de desbetreffende Europese commissie hebben wij volledigheidshalve bijgesloten.

Naar aanleiding van het bericht in het AD hebben wij contact gezocht met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (directie gezondheid). Deze heeft een coördinerende rol als het gaat over de REACH-verordening en mogelijke Europese aanpassingen. Uiteraard doen zij dat in samenwerking met het ministerie van I&M en het RIVM.

In de rapportages van het RIVM over de mogelijke gezondheidseffecten van december 2016 en het Europese ECHA-rapport van medio februari 2017 geven beide organisaties aan dat het spelen op kunstgras met SBR veilig is. Vereniging Sport en Gemeenten volgt deze conclusies.

In de aanbevelingen pleiten beide organisaties echter ook voor een eenduidige Europese normering. Dit zijn er nu twee. Wij zijn ervan op de hoogte dat vanuit Europa het RIVM en ECHA zijn gevraagd een voorstel hierover uit te werken. Vermoedelijk zal dit gaan plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van I&M. Berichtgeving hierover is nog voor de zomervakantie te verwachten. De verwachting is ook dat dat voorstel medio 2018 gereed zal zijn voor verdere behandeling in Europees verband.

Een eventuele inwerkingtreding van een alsdan eenduidige nieuwe norm zal gaan over infill dat vanaf dat moment aan die nieuwe norm zal moeten voldoen. Zoals het zich nu laat aanzien zal dit dus niet over de bestaande situatie gaan, waarvan immers uitgebreid onderzoek van RIVM heeft aangetoond dat de gezondheidseffecten “verwaarloosbaar” zijn en het spelen op kunstgras met SBR als veilig bestempeld kan worden. Een nieuwe norm zal aan de uitkomsten van het RIVM-onderzoek niets afdoen.

Informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de berichtgeving met vragen te maken kunt krijgen van de media, dan wel van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeenten. Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl daarom een dossier over
kunstgrasvelden aangelegd. Voetbalclubs kunnen via de website van de KNVB terecht voor informatie en vragen. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 070 37 38 055. Ook op de website www.rivm.nl is een actueel dossier te vinden.

Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,

André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws