Rudy Bekhuis heeft namens de Stichting Grote Moat deze week de opdracht verstrekt aan CSC om een nieuw kunstgrasveld aan te leggen op de plek van het hoofdveld van TVC’28.

Alvorens tot deze opdracht te komen, is er een heel traject aan vooraf gegaan.
De eerste gesprekken met een 3-tal leveranciers van kunstgrasvelden stammen al vanaf begin 2016.
Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering op 30 mei 2016, die speciaal daartoe was belegd, werd door de leden van TVC al een mandaat aan de stichting gegeven om tot aanleg van het kunstgras over te mogen gaan.

De intentie was toen om de aanleg te laten plaatsvinden tijdens de winterstop van het seizoen 2016-2017.
Echter naar aanleiding van een uitzending van Zembla in het najaar van 2016, waarin de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras met kunststofkorrels (granulaat) ter discussie werden gesteld, werden de gesprekken over een nieuw kunstgrasveld (tijdelijk) stopgezet. Eerst moest er duidelijkheid komen omtrent de eventuele risico’s. Er werd gewacht op de uitkomst van het onderzoek eind februari 2017, uitgevoerd in opdracht van het RIVM. De conclusie van dit onderzoek was, dat het spelen op kunstgras met rubbergranulaat veilig is, welke conclusie ook door de KNVB werd onderschreven.
Reden voor TVC om te kiezen voor een nieuw kunstgrasveld met rubbergranulaat als infill en de gesprekken te hervatten.

Door de projectgroep zijn verschillende velden in de regio bezocht om zo een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de verschillende velden die door de leveranciers werden aangeboden, om zo tot een weloverwogen keuze te kunnen komen. Naast de speltechnische kwaliteiten van de verschillende velden werd er ook gekeken naar de certificaten die door de leveranciers konden worden overlegd met betrekking tot de kwaliteit van de rubberkorrels.

Van CSC heeft de projectgroep de volgende specificatie van de korrels ontvangen:
Het SBR rubbergranulaat dat gebruikt gaat worden op het nieuwe kunstgrasveld is uitsluitend gemaakt van voertuigbanden. De producent zal dit aantonen door middel van het bij levering overleggen van een productiecertificaat van het rubbergranulaat, tevens overlegt de leverancier een geldig Certificaat (niet ouder dan één jaar), waarin wordt verklaart dat zij volgens de juiste wijze granulaat produceren, afgegeven door de Band&Milieu-organisatie en een ‘verklaring grondstoffengebruik’ waarin staat dat de infill uitsluitend bestaat uit rubber van gemalen voertuigbanden. Naast deze certificaten zal de leverancier tevens aantonen dat het geleverde granulaat voldoet aan de CPRG (Concentratie PAK’s in Rubber Granulaat) norm (norm die lager ligt dan de norm vastgesteld door het RIVM) middels een analyserapport dat herleidbaar is naar de geleverde partij. Hiervoor zijn representatieve monsters geanalyseerd waarbij de leverancier van de infill conform het meest actuele protocol 1002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) de monstername heeft uitgevoerd. De analyse wordt uitgevoerd in een onafhankelijk laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. Hiermee waarborgt men dat het gehalte zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen (REACH, actuele candidate list SVHC van het Europees Agentschap Chemische Stoffen (ECHA)) kleiner is dan 0,1 gewichtsprocent.

Ook het tijdstip waarop met de werkzaamheden kon worden begonnen werd meegenomen in de beslissing. CSC kon reeds op korte termijn beginnen en wel op maandag 29 mei. Aangezien er een termijn van 6 á 7 weken staat voor de aanleg van een kunstgrasveld, kan TVC dus vóór de start van de nieuwe competitie beschikken over het nieuwe kunstgrasveld.

Deel dit bericht

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws