Home / TC Algemeen

TC Algemeen

De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het technische beleid, zowel bij de senioren als bij de junioren. De doelstelling is om het beoefenen van de voetbalsport voor alle leden mogelijk te maken met dien verstande dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen prestatieve- en recreatieve teams. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het technische beleid heeft de TC een organiserende, coördinerende, initiërende en controlerende taak. De TC heeft een grote mate van handelingsvrijheid. De voorzitter wordt in het merendeel van de te nemen besluiten gemandateerd door beide besturen. Tevens worden deze van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Er zijn op dit moment 2 organen die nauw met elkaar samen werken: De TC Senioren en de TC Jeugd.

De TC Senioren bestaat uit 4 leden en de TC jeugd uit 10.

Naam Verantwoordelijkheid Functie
Rolf Dijkkamp Senioren Voorzitter TC Senioren / Algemeen Bestuur
Rene Booyink Senioren Lid
Frans Leferink Senioren Lid
Thijs Mollink Senioren Lid
Kevin Oosterlaken Jeugd Voorzitter TC Jeugd
Kai Steggink A-Jeugd Lid
Alwy Leemhuis B-Jeugd Lid
Roy Alink C-Jeugd Lid
Ard Mulder D-Jeugd Lid
Erwin Wentrup E-Jeugd Lid
Ivo Boerrigter F-Jeugd Lid
Roy Dams Meisjes Lid
Kelvin Stopel Jeugd Technische ondersteuning trainers/leiders
Stefan Huiskes Jeugd Technische ondersteuning trainers/leiders

 

De prestatieve teams worden via de procedure ‘selectiebeleid jeugdafdeling’ ingedeeld. In het huidige seizoen worden de volgende teams als prestatieve teams verstaan: A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. Onder recreatieve teams worden alle overige elftallen verstaan, dus ook alle dames elftallen.

De TC zal tenminste één keer per maand een vergadering beleggen. Voorts zullen vergaderingen worden belegd, wanneer de voorzitter of één der leden van de technische commissie dit wenselijk acht.

Selectiebeleid jeugdafdeling
Alle jeugdteams worden samengesteld door de reeds eerder genoemde TC jeugd. Deze voert ver vóór aanvang van het nieuwe seizoen gesprekken met scouts, trainers en leiders van de diverse elftallen en komt op basis daarvan tot de diverse elftalindelingen. Indien een speler vervroegd overgaat naar een hogere leeftijdscategorie wordt er overleg gepleegd met de speler en de ouder(s)/verzorger(s). In alle andere gevallen wordt besloten door de TC. Spelers en ouders worden enkel en alleen op de hoogte gesteld van de indeling door middel van het publicatiebord in het clubgebouw en het infoboekje.

Scouting
TVC28 heeft een scouting-apparaat in het leven geroepen voor de C-, D-, E- en F-pupillen. Vanwege het groeiende aantal pupillen werd de behoefte namelijk steeds groter om op een gestructureerde wijze de (kwaliteiten van de) spelers in kaart te brengen. De bedoeling is hierbij dat de mensen van de scouting de pupillen tijdens het seizoen volgen door het bezoeken van wedstrijden. Op deze wijze krijgen zij een goed beeld van de totale groep pupillen van de door hen te bekijken leeftijdsgroep. Tegen het einde van het seizoen is de scouting dan in staat om een gefundeerde voorzet te doen met betrekking tot de elftalindelingen van het komende seizoen. In overleg met de (nieuwe) trainer kan vervolgens de definitieve indeling worden vastgesteld en daarna bekend gemaakt. Komen scouting en trainers er in een individueel geval niet uit, dan zal in die uitzonderingssituatie de TC een beslissing nemen.Voor de F-jeugd zijn er 3 of 4 avonden onderlinge wedstrijdjes. 1 in november / december en 2 in april / mei.

Tegelijk met het invoeren van het scoutingapparaat heeft TVC28 het beleid ten aanzien van de indeling van de F-pupillen enigszins gewijzigd. Voorheen was het zo, dat alle F-pupillen op leeftijd werden ingedeeld waarbij rekening gehouden werd met individuele wensen (indelen bij vriendjes/klasgenoten etc). Er werd derhalve geen rekening gehouden met de voetbalkwaliteiten van de spelers.

Beleid voor de F-pupillen

  • Bij de laatstejaars F-pupillen zal op kwaliteit geselecteerd gaan worden.
  • Laatste-jaars F zijn spelers, die nog één seizoen in de F mogen spelen en daarna op grond van hun leeftijd naar de E-groep over moeten.
  • Afhankelijk van het aantal laatstejaars F zullen elk jaar één of twee geselecteerde teams worden samengesteld.
  • Aangezien we bij F1 (evt. F2) vanaf nu met een geselecteerde groep spelers te maken hebben zal getracht worden een trainer voor die groep aan te stellen met een voetbal achtergrond. Het is dus niet meer automatisch zo dat ouders met hun zoon meegaan naar F1.
  • De overige laatstejaars F (die dus niet in F1- of eventueel F2- worden ingedeeld) zullen naar het inzicht van de scouting worden ingedeeld in de teams F2 (evt. F3) en lager. Bedoeling daarbij is om ook die teams op een evenwichtige manier in te delen, m.a.w. er wordt niet “doorgeselecteerd”.
  • F-pupillen die ook het komende seizoen nog in de F speelgerechtigd zijn zullen, zoals dat ook ‘vroeger’ het geval was, zoveel mogelijk op leeftijd worden ingedeeld. Ook hier zal echter, naar inzicht van de scouting, zoveel mogelijk een evenwichtige verdeling plaatsvinden.
  • Een criterium bij de indeling van de F-spelers (Niet die van F1) kan zijn het al of niet aanwezig zijn van leiders en/of trainers. Met andere woorden, heeft één F-team twee trainers (veelal ouders) en één team niet, dan kan het zo zijn dat dat een reden is om een pupil in een ander team in te delen omdat zijn vader dan dat team zou kunnen trainen c.q. leider zou kunnen zijn. Het belang van de spelers komt echter altijd op de eerste plaats. E.e.a. is ter beoordeling van de coördinator.
  • Alléén bij die F-pupillen, die voor het eerst gaan voetballen (de groep 6-jarigen), zal nog rekening gehouden kunnen worden met individuele wensen als indeling bij vriendjes/klasgenoten e.d.
  • Indien dit aan de orde is, worden meisjes-pupillen ‘gewoon’ meegescout met de jongens. Bij voldoende kwaliteiten kunnen dus eventueel ook meisjes in F1 worden ingedeeld.
  • In uitzonderingsgevallen (een speler heeft uitzonderlijke kwaliteiten en zijn/haar ontwikkeling dreigt in de F-groep tot stilstand te komen) dient een vervroegde overgang van een speler naar de E-groep bespreekbaar te zijn. Is dit aan de orde dan dient dit eerst met de ouders van die speler besproken te worden. Tevens kan het in uitzonderingsgevallen zo zijn dat een speler vervroegd geselecteerd wordt voor F1 of F2. Omgekeerd kan het in het belang van een speler zijn dat hij of zij, ondanks dat de leeftijd voor overgang naar de E-groep is bereikt, dispensatie krijgt om nog een jaar in de F te blijven spelen. E.e.a. ter beoordeling van de scouting. Ook in dit geval dient overleg met ouders plaats te vinden.